Kontakty
v regiónoch
Potrebujete
poradiť?

Nájdite odpoveď na svoju otázku alebo sa spýtajte lekárky

MUDr. Marianna Vitková

Odborný garant:

Kristína, 28 rokov

Zdravotné problémy ma zastihli na študijnom pobyte v zahraničí. Rok mi trvalo, kým som prijala pravdu o sebe.

Lucia, 34 rokov

Diagnózu mi stanovili po pôrode dvojičiek. Žijem s ňou už šesť rokov a mám ju pod kontrolou.

Filip, 35 rokov

Od detstva som aktívne hrával futbal. Šport mi pomáha a som hrdý na to, ako zvládam chorobu.

Na Slovensku sa odhaduje, že sklerózou multiplex je postihnutých 6 – 8 tisíc pacientov. Sklerózu multiplex v súčasnosti nie je možné úplne vyliečiť, súčasná liečba však vývoj ochorenia môže výrazne spomaliť. Väčšina pacientov trpiacich týmto ochorením je vďaka tomu schopná žiť kvalitný život, pracovať, športovať, mať rodinu.

Čo je skleróza
multiplex?
Koho skleróza
multiplex postihuje?
Príčiny
vzniku
Typy sklerózy
multiplex
Ataky

Čo je skleróza multiplex?

Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Napáda mozog, miechu a zrakové nervy. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa úspešne potláčať, najmä ak sa včas diagnostikuje.

Otestujte sa
prenos elektrického signálu odhalené nervové vlákno myelínový obal poškodený
myelínový obal
Mozog CNS Miecha Periférne
nervy
Viac info
Elektrické signály sa v nervovej sústave zdravého človeka šíria rýchlosťou 400 km/h. Pri poškodení vlákien rýchlosť klesá na 4 km/h.

Koho skleróza multiplex postihuje?

Rizikovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 20 – 40 rokov.

Viac info

Celosvetovo je diagnostikovaných
2,5 miliónov ľudí

2/3 žien 1/3 mužov

Na Slovensku je diagnostikovaných
6 – 8 tisíc pacientov so SM

Ročne sa diagnostikuje približne
400 nových pacientov so SM

Najčastejšie
príznaky SM.

Venujte pozornosť
týmto príznakom.

Veľkým krokom k spokojnejšiemu životu je uvedomenie si, že v tom nie ste sami a kedykoľvek sa môžete obrátiť na svojich blízkych alebo vyhľadať odbornú pomoc. Najdôležitejším krokom k zvládnutiu choroby je jej prijatie.

Životné situácie

Možné príčiny vzniku

Dedičnosť, prostredie, životný štýl
Nedostatok
D-vitamínu
Obezita v puberte Zanedbaná liečba ranných infekcií Na rovníku SM
takmer neexistuje
Príčina vzniku ochorenia nie je do dnes známa.
Vypuknutie choroby pravdepodobne zapríčiňuje kombinácia viacerých faktorov – od vírusového útoku a genetických dispozícií, cez vek, rasu a pohlavie, až po podnebie. Viac info

Typy sklerózy multiplex

Skleróza multiplex sa vyskytuje v niekoľkých podobách.
Najčastejšou formou, ktorá postihuje až 85 % pacientov, je
relapsujúca-remitujúca, dočasne ustupujúca roztrúsená skleróza.


Príznaky sa prejavujú formou atakov.


Ataky trvajú jeden až dva týždne a strácajú sa po jednom
až dvoch mesiacoch.
Prestávka medzi jednotlivými atakmi spočiatku môže byť rôzna v závislosti od typu ochorenia, dĺžky ochorenia, ako aj liečby.

Primárna progresívna forma.
Nevyvíja sa atakmi.
Relapsujúcoa-remitujúca forma.
V priemere jeden atak za rok.
Aby sme mohli hovoriť o ataku,
musia sa príznaky prejavovať
viac ako 24 hodín.
Viac info

Ataky

Atakom sa rozumie problém,
ktorý trvá minimálne 24 hodín.

40%
pacientov so sklerózou multiplex
nevyhľadá pri ataku lekára.

Naša rada

Ataky sú hlavným príznakom ochorenia a predstavujú klinickú príhodu par excellence. Je dôležité, aby ste mali o atakoch čo najviac informácií. Vďaka nim dokážete ataky rozoznať a vášmu lekárovi umožnia prispôsobiť terapeutickú stratégiu.

17%
pacientov presne nevie, čo majú považovať
za atak a čo je prejavom inej ťažkosti.

by CODES CREATIVE

Podmienky používania webovej stránky

Webová stránka www.skleroza.info slúži na účely osvety a edukácie a jej používanie sa riadi slovenským právom.

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ

Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Produkcia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova ul. č. 2 Bratislava 811 07 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47805/B

Webovú stránku prevádzkuje prevádzkovateľ na základe svojho predmetu podnikania.

Používateľ

Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku v rozsahu jej poskytovaných služieb.

Používanie webovej stránky

Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku opustite. Podmienky sa riadia slovenským právom. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok.

Obsah webovej stránky

Zdravotnícke informácie

Lekárske informácie na webovej stránke sú uvádzané len pre informačné účely a nemôžu byť náhradou rád poskytovaných lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotným pracovníkom. Používatelia tejto webovej stránky nesmú používať informácie obsiahnuté na nej na diagnostiku zdravotných problémov namiesto konzultácie s príslušným odborníkom, ani na ich základe vznášať požiadavky alebo vytvárať očakávania vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky.

Odborná garancia

Odborným garantom webovej stránky je Slovenská neurologická spoločnosť.

Texty boli revidované dňa 6.6.2016.

Fotografie osôb

Fotografie na webovej stránke sú ilustračné a neexistuje žiadna spojitosť s konkrétnou osobou alebo menom. Výber ilustrácii zobrazuje skupinu, kde je často diagnostikovaná skleróza multiplex, pričom ilustrácie sú z licencovanej fotobanky a ich používanie je upravené zmluvne medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kreatívneho riešenia.

Poradňa

Poradňa je prevádzkovaná v online prostredí spôsobom, že odosielateľ udeľuje, respektíve neudeľuje, vo formulári súhlas so zverejnením odpovede. Prevádzkovateľ webovej stránky vyhlasuje, že otázky sú publikované výlučne na základe osobného súhlasu a anonymne a odpovede so súhlasom ich autora/autorky, ktorej meno je uvedené a vzájomné vzťahy sú zmluvne upravené.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Všetky boli vybraté starostlivo a so zámerom poskytnúť komplexné informácie, pričom používanie lôg je upravené zmluvne medzi dotknutými stranami. Na webové stránky uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a za žiadne vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, kam vstupujete na základe vlastného rozhodnutia, nenesie zodpovednosť.

Autorské právo

Táto webová stránka je chránená autorským právom.

Nekomerčné použitie

Prevádzkovateľ webovej stránky dáva povolenie na kopírovanie textu alebo publikovaných dokumentov na tejto stránke iba pre nekomerčné použitie za predpokladu, že všetky kópie takto vytvorených dokumentov ponesú všetky autorské práva obsiahnuté v týchto textoch a dokumentoch a budú označené zdrojom www.skleroza.info.

Vymedzenie jurisdikčného rozsahu

Nevyhlasujeme, že materiály zverejnené na tejto stránke sú správne v akejkoľvek jurisdikcii mimo územia Slovenskej republiky. Prístup používateľa na túto stránku z krajín mimo Slovenskej republiky je na jeho vlastné riziko.

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezískava, ani nespracováva osobné údaje.